Pharmacie Ben Ghachem Lotfi recrute

Préparatrice

Profil
Préparatrice diplômée en pharmacie

Comment postuler :
Envoyez votre CV par e-mail: lotfibenrhachem@yahoo.fr

Ville : Tunis
Nom / Entreprise : Pharmacie Ben Ghachem Lotfi
Email : lotfibenrhachem@yahoo.fr
Tel / Fax : 98315177
Adresse : centre Makni Menzah 9